CAGR-kalkylatorer

Här finner du CAGR-kalkylatorer som hjälper dig räkna ut din genomsnittliga årliga avkastning.

  Generell introduktion till CAGR

  Compound Annual Growth Rate (CAGR) är en nyckeltal som används för att mäta den årliga tillväxten av en investering över en viss tidsperiod. Det är en särskilt användbar metod för att jämföra investeringar och för att analysera företags tillväxt på lång sikt. CAGR fungerar som en genomsnittlig tillväxt per år, men tar hänsyn till sammansättningseffekter över tid. Detta innebär att det inte bara handlar om den enkla genomsnittliga tillväxten, utan snarare om hur investeringen växer exponentiellt över en tidsperiod.

  Nyckeltal som CAGR är viktiga för att ge en objektiv bild av en investerings prestanda och för att undvika missvisande tolkningar av tillväxten. Till exempel kan en investering med hög avkastning under en kort tidsperiod vara mindre attraktiv än en investering med stabilare avkastning över längre tid. Genom att använda CAGR kan investerare göra mer informerade beslut om vilka investeringar som är bäst lämpade för deras mål och risktolerans.

  Beräkna CAGR med hjälp av startsumma, slutsumma och antal år

  För att beräkna CAGR med hjälp av startsumma, slutsumma och antal år följer man följande steg:

  Steg 1: Samla in nödvändig information

  För att beräkna CAGR behöver du tre bitar av information: startsumman (den ursprungliga investeringsvärdet), slutsumman (investeringens värde vid slutet av perioden) och antalet år som perioden omfattar. Se till att du har alla dessa värden till hands innan du börjar.

  Steg 2: Använd CAGR-formeln

  För att beräkna CAGR använder du följande formel: CAGR = ((Slutsumma / Startsumma) ^ (1 / Antal år)) - 1 Denna formel tar hänsyn till både den initiala investeringen och den totala avkastningen över tid, samt antalet år som investeringen sträcker sig över.

  Genomsnittlig avkastning per år - Kalkylator

  Beräkna CAGR med hjälp av totalavkastning (%) och antal år

  Om du har information om investeringens totalavkastning i procent över en viss tidsperiod och antalet år som perioden omfattar, kan du också beräkna CAGR med hjälp av dessa värden.

  Steg 1: Samla in nödvändig information

  För att beräkna CAGR med hjälp av totalavkastning och antal år behöver du två bitar av information: totalavkastningen i procent och antalet år som perioden omfattar. Se till att du har dessa värden tillgängliga innan du börjar beräkningen.

  Steg 2: Använd CAGR-formeln

  För att beräkna CAGR med hjälp av totalavkastning och antal år använder du följande formel: CAGR = ((1 + Totalavkastning) ^ (1 / Antal år)) - 1 Denna formel tar hänsyn till både den totala avkastningen över tid och antalet år som investeringen sträcker sig över.

  Årlig snittavkastning från totalavkastning (%)

  Fördelar med CAGR

  En av de främsta fördelarna med CAGR är att den ger en jämn och förenklad bild av en investerings tillväxt över tid. Detta gör det enklare att jämföra olika investeringar och att utvärdera hur väl en investering presterar i förhållande till dess mål. CAGR är också användbart för att analysera företags tillväxt, eftersom det ger en mer realistisk bild av hur ett företag utvecklas jämfört med andra nyckeltal, såsom årlig tillväxt.

  Begränsningar med CAGR

  Trots dess användbarhet har CAGR också vissa begränsningar. Ett problem är att CAGR inte tar hänsyn till volatilitet, vilket innebär att det kan ge en överdrivet positiv bild av en investerings prestanda om avkastningen varierar kraftigt från år till år. Det kan också vara svårt att använda CAGR för att jämföra investeringar med olika tidshorisonter, eftersom det inte tar hänsyn till riskjusterad avkastning. Dessutom kan CAGR ge en missvisande bild av en investerings prestanda om det finns stora skillnader i avkastningen mellan periodens början och slut.

  Sammanfattningsvis är CAGR en viktig finansiell indikator som hjälper investerare och företag att mäta den genomsnittliga årliga tillväxten för en investering över en viss tidsperiod. Genom att använda CAGR kan man göra mer informerade beslut om vilka investeringar som är bäst lämpade för sina mål och risktolerans. Det finns olika sätt att beräkna CAGR, antingen genom att använda startsumma, slutsumma och antal år eller genom att använda totalavkastning och antal år. Oavsett vilken metod du väljer är det viktigt att vara medveten om CAGR:s begränsningar och att överväga andra faktorer för att få en mer heltäckande bild av en investerings prestanda.

  Genomsnittlig avkastning per år - Kalkylator

  Årlig snittavkastning från totalavkastning (%)

  Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.